مرور برچسب

آکسیون

آکسیون‌ها ذراتی هستند که از نظر جرمی بسیار کوچک هستند، اما تعداد آنها بسیار زیاد است. آکسیون‌ها ممکن است در اولین لحظات پس از بیگ بنگ تولید شده باشند.