مرور برچسب

موجودات فرازمینی

موجود فضایی شیلی

اسکلتی موجود عجیبی با جمجمه دراز و کشیده در سال ۲۰۰۳ در صحرای آتاکامای شیلی کشف شد و تا مدتها گمان…