مرور برچسب

مکانیک کوانتومی

فضا-زمان چیست؟

ساختار فضا-زمان یک مدل مفهومی است که سه بعد فضا را با بعد چهارم زمان ترکیب می‌کند. طبق بهترین…