مرور برچسب

نوترالینو

نوترالینوها ذرات فرضی بزرگ، سنگینتر و کندتر از نوترینوها هستند که از کاندیداهای اصلی تشکیل دهنده ماده تاریک بحساب می‌آیند ولی هنوز کشف نشده‌اند