مرور برچسب

دی ان ای

اسید دئوکسی ریبونوکلئیک یا به اختصار دی‌ان‌ای (DNA)، مولکولی است که شامل دستورالعمل‌هایی است که یک ارگانیسم برای زندگی و تولید مثل به آن نیاز دارد. این دستورالعمل‌ها در داخل هر سلول یافت می‌شوند و از والدین به فرزندان منتقل می‌شوند